Tîm y Rheolwyr

Gerald Lee Gerald Lee, Rheolwr Cynnal a Chadw
Mae Gerald yn gyfrifol am y gwasanaeth trwsio a chynnal a chadw, gan gynnwys Gwaith Cadwyn, ein tîm gwaith cynnal a chadw uniongyrchol.

 

John Briggs

John Briggs, Rheolwr Tai
Mae John yn gyfrifol am reoli’r gwasanaeth tai gan gynnwys y tîm rhent, gosodiadau, delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymgysylltu â’r gymuned.
 

Richard Vaughn Richard Vaughan, Rheolwr Tai â Chymorth
Mae Richard yn gyfrifol am reoli ein gwasanaethau tai â chymorth gan ein bod wedi’n hachredu fel darparwr cymorth gan gynnwys Nightingale House, ein hostel ar gyfer teuluoedd digartref a’n tîm cymorth i denantiaethau.
 

Francesca McAuliffe, CanDo Lettings Manager Francesca McAuliffe, Rheolwr CanDo Lettings
Mae Francesca yn rheoli ac yn datblygu’r gwasanaeth CanDo Lettings sy’n weithredol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ar hyn o bryd.

 

Simon Fry, Rheolwr Eiddo
Mae Simon yn gyfrifol am ddatblygu, gwaith trwsio mawr a gwelliannau i’r cartrefi rydym yn berchen arnynt.

 

Helen Williams, Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol
Mae Helen yn gyfrifol am Adnoddau Dynol gan gynnwys cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl yn y gymuned.

 

Samantha Daniel, Rheolwr Cyllid
Mae Samantha yn gyfrifol am sicrhau bod y cyfrifon yn gywir a’u bod yn cael eu rheoli’n unol â’r gyfraith a’r rheoliadau sy’n berthnasol i ni.

 

This entry was posted on Monday, September 19th, 2011 by Jonathan