amdanom ni

Rydym yn fudiad ‘dielw’ gyda’i wreiddiau yn y maes tai. Wedi’n lleoli yng Nghaerdydd, rydym yn darparu tai fforddiadwy o safon uchel i bobl o bob cefndir gan gynnwys pobl sengl, teuluoedd, pobl sydd wedi bod yn ddigartref yn y gorffennol, pobl o gefndir lleiafrif ethnig a phobl ar incwm isel. Rydym hefyd yn gweithredu mewn nifer o feysydd eraill, gan gynnwys:

Visit the CanDo Lettings website

Asiantaeth osod gymdeithasol, CanDo Lettings, sy’n darparu gwasanaethau gosod a rheoli i landlordiaid preifat ac sy’n cynnig dewis gwell o lefydd i fyw i bobl ddigartref.

 Visit the Calon Residential Leasing page

Cynllun prydlesu sector preifat sy’n darparu llety dros dro i bobl ddigartref a atgyfeiriwyd atom gan y Cyngor.

 Visit our Cadwyn Supported Housing page

Tai â chymorth ar gyfer pobl sydd angen cymorth i gadw’u tenantiaeth neu i oresgyn rhyw broblem neu’i gilydd.

Rydym hefyd yn darparu ac yn hwyluso cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl i’w helpu i gael gwaith.

Ein Cenhadaeth

Darparu cartrefi o ansawdd da ac adeiladu cymunedau drwy bartneriaeth ac arloesi.

Ein Gweledigaeth

Bod yn arweinwyr ac yn arloeswyr, gan alluogi pobl a chymunedau i gyflawni eu potensial.

Pa wahaniaeth ydym yn ei wneud?

Rydym yn anelu i gyflawni pedwar prif ganlyniad ym mhopeth a wnawn. Y rhain yw:

  1. Bod pobl yn byw ac yn gweithio mewn cartrefi, gweithleoedd a chymunedau sy’n amgylcheddol gynaliadwy
  2. Bod pobl yn gallu cael cartrefi sy’n cael eu rheoli a’u cynnal a’u cadw’n dda
  3. Bod pobl yn byw mewn cymunedau sy’n gryf a chydnerth
  4. Mae Cadwyn yn fenter gymdeithasol gref ac annibynnol sy’n cael ei gwerthfawrogi am ei chyfraniad

Drwy fonitro a gwerthuso’n gwaith gallwn wneud yn siŵr bod pobl yn well eu byd o ganlyniad i’r pethau rydym yn eu gwneud.

Ein Gwerthoedd

Mae ein gwerthoedd yn sail i’r holl bethau rydym yn eu gwneud a sut rydym yn eu gwneud.

 

This entry was posted on Wednesday, July 13th, 2011 by yogi